Internetowy Sklep Łazienkowy
Promocja Chroma Półka łazienkowa na ręczniki :: 222,00 zł ::.
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Kategorie
- komplety natryskowe (0)
- syfony (0)
Producent
Nasza reklama w:

Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Regulamin sklepu

Treść regulaminu obowiązującego do 24.12.2014 – Regulamin

 

Regulamin Internetowego Sklepu Metalowego Hurtownia Art. Metalowych Henryk Karolewski.

 

Art. I Postanowienia wstępne

 

1. Internetowy Sklep Łazienkowy dostępny jest pod adresem http://akcesoria-lazienkowe.com 

prowadzony jest przez Hurtownię Art. Metalowych Henryk Karolewski z siedziba w Szczecinie (71-414) przy pl. Kilińskiego 3, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. Szczecina pod numerem (HG/013770/91). Na podstawie art.7 ust.2, art. 7a ust. 3, art.7b ust. 1,2,3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr. 101, pozycja 1178 z późn. zm.) , NIP 851-030-15-51, REGON 810508912. Adres poczty elektronicznej: sklep@akcesoria-lazienkowe.com, numer telefonu: 914554235 oraz numer faksu: 914554235

2. Sklep działa w na stronie internetowej pod adresem:

http://akcesoria-lazienkowe.com

http://sklep-łazienkowy24.pl

http://sklep-łazienkowy.pl

http://akcesoria-łazienkowe.pl


Dane kontaktowe oraz adresowe Firmy Hurtownia Art. Metalowych Henryk Karolewski do korespondencji :

 

 • adres poczty elektronicznej: sklep@akcesoria-lazienkowe.com

 • adres do korespondencji : Szczecin 71-414, pl. Kilińskiego 3,

 • kontakt telefoniczny: + 48 914554235 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 • Numer rachunku bankowego : mBank SA 38 1140 2004 0000 3002 4692 1230

   


Art. 2 Definicje

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

1) Sprzedawca – Hurtownia Art. Metalowych Henryk Karolewski z siedziba w Szczecinie (71-414) przy pl. Kilińskiego 3;

2) Sklep Internetowy – Sklep internetowy Hurtownia Art. Metalowych Henryk Karolewski, dostępny pod adresem http://akcesoria-lazienkowe.com, prowadzony przez Hurtownia Art. Metalowych Henryk Karolewski;

3) Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami;

4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT. Za Klienta uważany jest również Konsument jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 2 pkt 5 Regulaminu;

5) Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Hurtownia Art. Metalowych Henryk Karolewski Umowę (zakup Produktu) niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7) Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Hurtownia Art. Metalowych Henryk Karolewski;

8) Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub telefonicznie za pośrednictwem konsultanta (w tym wypadku możliwa jest konieczność mailowego potwierdzenia zamówieniamożeCentrum Obsługi Klienta;

9) Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.;

10) Dowód zakupu – faktura VAT, paragon lub potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia;

11) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

 

Art. 3 Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym.

2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w Art. 12 ust. 3 Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia złożenia zamówienia na Produkty.

3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Hurtownia Art. Metalowych Henryk Karolewski. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi formularza zamówienia raz z przesyłką faktury VAT lub paragonu.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest:

1) sąd właściwy dla miejsca jej wykonania – w przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

2) sąd właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego – w przypadku Klientów dokonujących zakupów z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).

6. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

Art. 4 Ceny i płatności

 

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, zawierają podatek towarów i usług oraz inne należności o charakterze publicznoprawnym (np. cło, akcyza, itd.). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie produkt, w tym za koszty dostawy oraz koszty transakcji jeżeli taki występuje, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

 

 1. Przelew bankowy na konto Sklepu Internetowego podane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia oraz na fakturze pro forma. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta – koszt transakcji wg cennika własnego banku klienta;

 2. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień – koszt pobrania zależny jest od wybranego przez klienta.

 3. Przelew elektroniczny poprzez Przelewy24.pl (koszt transakcji 2,8% + 0,8zł) - serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014

 4. Płatność kartą Visa lub Mastercard oraz PayPal poprzez PayPal.pl (koszt transakcji 2,8% + 0,8zł) - Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL).

 

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian - z zachowaniem praw nabytych Klienta.

4. W przypadku nadpłaty Klient zostaje o niej poinformowany na adres e-mail podany przy zakładaniu konta Klienta.

5. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakup w Sklepie Internetowym lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty.

6. W celu zwrotu kwoty nadpłaty Klient zobowiązany jest do przesłania wypełnionego formularza zwrotu w formie pisemnej na adres:

Hurtownia Art. Metalowych Henryk Karolewski

Internetowy Sklep Metalowy

pl. Kilińskiego 3

71-414 Szczecin

lub na adres e-mail: sklep@akcesoria-lazienkowe.com

 

Art. 5 Realizacja złożonych zamówień

 

1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności na rachunku bankowym Sklepu.

2. Status zamówienia można śledzić w zakładce „Moje zamówienia” dostępnej poprzez konto Klienta dostępne w Sklepie Internetowym.

3. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres do doręczeń wskazany w formularzu zamówienia.

4. Faktura VAT zostaje wystawiona po opłaceniu faktury pro forma przez Klienta, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

5. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu dokonania płatności. Po dokonaniu płatności w celu rezygnacji z zamówienia Klient zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o

odstąpieniu. Pobierz oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 

Art. 6 Dostawa zamówień i koszty przesyłki

 

1. Przesyłki są realizowane tylko na terenie Rzeczypospolitej Polski.

2. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

3. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości zamówionych Produktów i zostanie wskazany w podsumowaniu zamówienia.

4. Wysokość opłaty związanej z realizacją przesyłki umieszczana jest na fakturze.

5. Klient winien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru od kuriera i zgłosić ewentualne uwagi dotyczące towaru, a jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono uszkodzenie lub jej ubytek, Klient powinien nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki powiadomić kuriera.

6. Klient zostanie obciążony kosztami transportu w postaci faktury VAT na kwotę zgodną z cennikiem przesyłek w przypadku, gdy przesyłka nie została odebrana z powodu zmiany adresu

korespondencyjnego Klienta, bez uprzedniego powiadomienia Sklepu Internetowego o zmianie adresu.

 

Art. 7 Czas realizacji zamówienia

 

1. Termin dostawy zamówionych towarów składa się z czasu realizacji zamówienia, czasu dostawy wybraną spośród dostępnych przez klienta firmę realizującą dostawę oraz czasu potrzebnego na potwierdzenie/autoryzację sposobu płatności.

2. Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych, liczony od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na koncie bankowym Sklepu. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest poprzez infolinię telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

3. Przesyłki dostarcza firma kurierska na adres wskazany przez Klienta. Czas dostawy wynosi do 5 dni roboczych od daty nadania.

4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez

Klienta.

 

Art. 8 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 • pisemnie na adres Sprzedawcy

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@akcesoria-lazienkowe.com

 • osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedającego w Szczecinie.

 

 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest pod poniższym adresem - "Formularz odstąpienia od umowy", w załączonym do potwierdzenia złożenia zamówienia pliku. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. (Konsument może zwrócić towar osobiście lub przez osobę wskazaną bezpośrednio do Magazynu Sprzedawcy.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.

 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (9) zawartej w drodze aukcji publicznej; (10) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Art. 8 Gwarancje

 

1. Niektóre z towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary.

2. W przypadku gdy towar oferowany przez Sklep jest objęty gwarancją udzieloną przez producenta warunki gwarancji udzielonej przez producenta są doręczane wraz z towarem w formie oddzielnego dokumentu lub mogą być umieszczone przez producenta bezpośrednio na opakowaniu towaru.

 

Art. 9 Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

Reklamacje składane przez Klientów będących konsumentami rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks Cywilny dotyczących rękojmi za wady.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 • pisemnie na adres Sprzedawcy

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@karolewscy.pl

 • osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 • (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

 • (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

 • (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę

3. Wymogi podane w zdaniach poprzednich mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Przykładowy formulaż reklamacji do pobrania z adresu poniżej "FORMULAŻ REKLAMACJI"

 • 1) Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 • 2) W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres siedziby Sprzedawcy. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 • 3) Zwrócenie się przez Sprzedawcę z prośbą o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. VIII.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. VIII.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 • 4) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 • 5) Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

  • Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

Art. 12 Zmiany Regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw zmiany funkcjonalności sklepu lub zmian organizacyjnych w Firmie - w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

Art. 13 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, a dla Umów Sprzedaży zawartych po dniu 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.

3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. 

5. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.  

Płatności

Akceptujemy karty płatnicze
i e-przelewy

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Wysyłka

Tania Wysyłka
Sprawdzony kurier

20 zł* - przedpłata
27 zł* - pobranie

* patrz regulamin

Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie??
Wpisz adres email!Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Strona umieszczona w katalogach
Katalog MCportal.pl Katalog stron HQ
2580879

Znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte wyłącznie w celu informacyjnym.

akcesoria łazienkowe, szczotka WC, bateria wannowa, uchwyt na papier, akcesoria łazienkowe bisk, akcesoria do łazienek, mydelniczka metalowa, wieszaczek na ręcznik, wieszak na ręcznik

Sklep internetowy korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz w polityce Cookies.
Aktualna Data: 2024-04-15 05:23
Data Ostatniej Aktualizacji: 2024-03-23
© Internetowy Sklep Łazienkowy. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.